Obchodné pomienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Július Korim so sídlom J.Jiskru 6, 984 01 Lučenec, IČO: 10868631, DIČ: 1020571607, IČ DPH: 1020571607, zapísaný v OR 606-1028 194/1992 zo dňa 6.2.1992, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.sissisalon.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
telefón: 0902455228
poštová adresa: Július Korim, J.Jiskru 6, 984 01 Lučenec
číslo účtu: VUB: 226146352/0200

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
           048/415 18 71
e-mail: bb@soi.sk

1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.sissisalon.sk. (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty . Cena nezahŕňa náklady na doručenie a zabalenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Zákazník si vyberá tovar z katalógu elektronického obchodu. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky", ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie obchodníkom.

2.2. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

 2.3. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

 2.4. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

 3. Stornovanie objednávky
3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

 • Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
 • V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.
 

3.2. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

3.3. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objedná u dodávateľa a v takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom prípadne telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

3.4. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 15 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. (Faktúra slúži ako dodací a záručný list.)

4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.7. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa zákazník zaväzuje dodávateľovi zaplatiť náklady na dopravu.

4.8. Dodacie podmienky

 1. V prípade ak je objednaný tovar skladom zaväzuje sa predávajúci dodať tovar bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 3 praconých dní od prijatia objednávky. V prípade tovaru na objednávku bude kupujúcemu zaslané potrdenie objednávky v ktorom predávajúci uvedie predpokladaný termín dodania tovaru.
 2. V deň expedície tovaru bude zo strany predávajúceho zaslaný kupujúcemu informačný e-mail o vybavení jeho objednávky.
 3. Doručenie zásielky realizujeme spôsobom uvedeným v objednávke kupujúceho a to:
 • prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku  v listovej obálke(menej objemné zásielky) - 3€
 • prostredníctvom kuriéra pri platbe prevodným príkazom - 5€
 • prostredníctvom kuriéra na dobierku - 6€
 1. Pri preberaní zásielky kupujúcim je potrebné skontrolovať neporušenosť obalu, počet dodaných balíkov a aj obsah dodávky a v prípade akýchkoľvek závad ihneď písomne informovať dodávateľa poprípade dopravnú spoločnosť.

 

4.9. Platobné podmienky Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte. Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. Po obdržaní platby odosielame emailom informáciu o obdržaní finančných prostriedkov na účet a následne zasielame Vami objednaný tovar.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5.4. Vrátiť späť nemožno tovar, ktorý je objednávaný na zákazku t.j. podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Platí to pre metráž / záclony, dekoračné látky, garniže/, kde si zákazník určuje presné rozmery výrobku, ako aj pre všetky výrobky zhotovované na zákazku.

5.5. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.

6. Reklamácia

6.1. Prípadné reklamácie tovaru je potrebné uplatniť ihneď pri zistení závady pričom posudzovanie reklamácie je individuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba vzťahujúca sa na predávaný tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru.Záruka sa nevťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením tovaru a nesprávnym používaním tovaru.

6.2. Postup pri uplatnení reklamácie:

 1. V prípade reklamácie je potrebné informovať o tejto skutočnosti dodávateľa a to písomne zaslaním e-mailu alebo telefonicky na uvedené kontakty e-shopu.
 2. Tovar zašlite na adresu e-shopu spolu s kópiou dokladu o jeho zakúpení.
 3. Do zásielky priložte dôvod reklamácie a Vašu adresu.

 

Vašu reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do 30-dní odo dňa doručenia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

7.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom paneli v sekcii "Ochrana osobných údajov".

7.4. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 6.2.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8.5. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmenu cien.